กฎและเงื่อนไขการใช้บริการ

บริษัท นินิเวเกมส์ จำกัด
254/14 นครชัยวิลล่า, เมืองชัยภูมิ, ชัยภูมิ 36000

กฎและเงื่อนไขการใช้บริการนี้มีผลบังคับใช้ระหว่าง "บริษัท นินเวเกมส์ จำกัด" กับ "คู่ค้า"
ที่ใช้บริการสั่งซื้อสินค้าผ่านระบบเว็บไซต์ของทางบริษัทฯ
โดยทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะปฏิบัติตามและยินยอมให้มีผลบังคับตามเงื่อนไขดังกล่าว

ทั่วไป

นินิเวเกมส์เป็นผู้จำหน่ายเกมส์กระดาน ธรุกรรมใดๆที่เกี่ยวข้องกับการขายหรือให้บริการ
ให้ถือว่าเป็นไปตามกฎและเงื่อนไขการใช้บริการ ภายใต้บทบัญญติและข้อบังคับของกฎหมายทางการค้า

การสั่งซื้อสินค้า

ข้อมูลรายละเอียดอธิบายลักษณะและสภาพของสินค้าจะปรากฎอยู่บนเว็บไซต์ คำอธิบายและลักษณะการสาธิต
การใช้งานสินค้าจะไม่ปรากฎคำสั่งซื้อ และจะไม่มีลักษณะที่ปรากฎลักษณะผูกมัดในคำสั่งซื้อใดๆ
ลูกค้าจะแสดงความจำนงในการสั่งซื้อสินค้า ผ่านคำสั่งซื้อสินค้าด้วยตนเองเท่านั้น
นินิเวเกมส์จะดำเนินการตรวจสอบเอกสารการสั่งซื้อและใบเสร็จทันทีที่ได้รับคำสั่งซื้อจากลูกค้า
โดยการยืนยันคำสั่งซื้อให้ถือว่ามีพันธะผูกผันตามสัญญาการสั่งซื้อสินค้าโดยสมบูรณ์

การจัดส่งสินค้า

สินค้าจะได้รับการจัดส่งภายใน 2 ถึง 10 วัน ภายหลังจากการยืนยันคำสั่งซื้อ นินิเวเกมส์จะดำเนินการจัดส่งสินค้าภายในประเทศ
โดยไม่คิดค่าบริการเพิ่มเติมจากราคาที่ปรากฎบนเว็บไซต์ ยกเว้นในกรณีที่มีการร้องขอให้มีการจัดส่งในลักษณะพิเศษ เช่น การจัดส่งไปยังที่อยู่ในต่างประเทศ การจัดส่งแบบด้วยพิเศษ การจัดส่งไปยังสถานที่ที่ต่างกัน โดยจัดส่งแบบแยกส่วนสินค้า เป็นต้น

ราคาทั้งหมดที่ปรากฎอยุ่บนเว็บไซต์เป็นราคาสุทธิ ที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

เงื่อนไขการชำระเงินค่าสินค้าและกรรมสิทธิ์

สินค้าจะถูกจัดส่งเมื่อมีการชำระค่าสินค้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วเท่านั้น หากภายในร้านไม่มีสินค้ารายการใดๆ
ลูกค้าจะไม่สามารถสั่งซื้อสินค้ารายการเหล่านั้นและยืนยันการสั่งซื้อได้
หากลูกค้าสั่งซื้อสินค้าที่ไม่มีอยู่ในคลังสินค้า แต่เว็บไซต์ระบุว่ามีอยู่ในคลังสินค้า ซึ่งเป็นเหตุอันเกิดจากความผิดพลาด
นินิเวเกมส์ขอสงวนไว้ซึ่งสิทธิ์ในการยกเลิกรายการคำสั่งซื้อสินค้าดังกล่าว และจะดำเนินการแจ้งให้ลูกค้าทราบ
กรรมสิทธิ์เหนือสินค้าใดๆ จะตกอยู่กับนินิเวเกมส์จนกว่าจะได้มีการชำระค่าสินค้าตามรายการสั่งซื้อโดยสมบูรณ์

การถือเป็นโมฆะ

ให้ถือว่าความไม่สมบูณ์ของเงื่อนไขและรายละเอียดใดๆ
ไม่มีผลต่อการบังคับใช้กฎและเงื่อนไขในการใช้บริการความไม่สมบูรณ์หรือเงื่อนไขเพิ่มเติมจะถูกแก้ไขและเพิ่มเติม
เพื่อให้เกิดผลบังคับใช้โดยสมบูรณ์สำหรับการบังคับใช้ในการค้าระหว่างคู่ค้าทั้งสองฝ่าย